เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชุมพรที่เคารพรักทุกท่าน

ตามมติที่ประชุมวาระเร่งด่วนในวันนี้ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งได้ช่วยเหลือสมาชิกดังนี้ 

 

 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 10 สตางค์

 สหกรณ์ให้เงินช่วยเหลือสมาชิกรายละ 1,000 บาท

 สหกรณ์ยกเลิกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทที่ปรับลด โดยกลับไปใช้ในอัตราเดิม


ทางสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบต่อไป

 

ด.ต.สมพร แสงวิลัย
ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ ชุดที่ 54